Trương Trọng Lễ

*Họ Tên: Trương
Trọng Lễ
*Năm sinh: 27/11/1978
*Chức vụ: P. Giám Đốc
*Công ty: CTY
TNHH TRỌNG
LỄ
*Email: congtytrongle@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *