Trần Lâm

*Họ Tên: Trần Lâm
*Năm sinh: 17/11/1983
*Chức vụ: Giám
đốc
chi
nhánh
*Công ty: CTY TNHH HƯƠNG
LIỆU MỸ LINH
*Email: tham@saromavina.com*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *