HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Biên Hòa, ngày 09  tháng 10 năm 2009

ĐIỀU LỆ

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2933/QĐ-UBND của UBND

 tỉnh Đồng Nai ngày 08  tháng 10  năm 2009)

 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai (dưới đây gọi là Hội) là tổ chức nghề nghiệp của Doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Hội thực hiện việc đoàn kết tập hợp các Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, các nhà quản lý trẻ trong các Doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển kinh tế, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều Lệ Hội, trong khuôn khổ điều lệ chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam, Luật về Hội, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế. 

Phạm vi hoạt động của Hội : Trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

Trụ sở đặt tại : Lầu 2, Số 107, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.948.449    Fax : 0613.948.433

Email       : dntdongnai@gmail.com

Website    : www.doanhnhantredongnai.com

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA HỘI

 

 Điều 1: Tên gọi:

– Tên chính thức                     : Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

– Tên giao dịch trong nước     : Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Đồng Nai

– Tên giao dịch nước ngoài     : Dong Nai Young Entrepreneurs’ Organization.

– Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, biểu trưng riêng và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ hội viên và huy hiệu Hội theo quy định của Hội.

Điều 2: Mục đích: 

 1. Đoàn kết tập hợp các Doanh nhân trẻ hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động trên các lĩnh vực, các ngành nghề thuộc mọi thành phần kinh tế.
 2. Đại diện tiếng nói, quyền lợi hội viên, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nhân trẻ, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của tỉnh, vì sự phát triển vững mạnh của giới Doanh nhân trẻ Việt Nam và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Điều 3: Chức năng:  

 1. Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai là hội viên của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận theo quy định của Điều lệ và của pháp luật. 
 2. Đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng Doanh nhân trẻ, phát huy vai trò và nguồn lực của giới Doanh nhân trẻ Đồng Nai, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà Doanh nhân trẻ nâng cao kiến thức quản lý, nghề  nghiệp, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để các Doanh nhân trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội. 
 3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các Doanh nhân trẻ và giữa các Doanh nhân trẻ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước theo đúng pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
 4. Hội có thể tạo thêm nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam. 

Điều 4: Nhiệm vụ:  

 1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, tổ chức các loại hình đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.
 2. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nhân trẻ và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước.
 3. Phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh Đồng Nai đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới doanh nhân trẻ tỉnh.
 4. Quan hệ, tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với giới Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
 5. Tham gia thực hiện chương trình hoạt động chung của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phù hợp với đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.
 6. Định hướng và khuyến khích hội viên tham gia thực hiện các chính sách xã hội.

 

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN

 

Điều 5Công dân nước Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, là thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được tổ chức Hội xét công nhận là Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai.

Điều 6 : Thủ tục gia nhập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai:

– Doanh nhân trẻ vào Hội phải có phiếu đăng ký gia nhập Hội và được một Hội viên giới thiệu (trong trường hợp không có hội viên giới thiệu thì đại diện Ủy Ban Hội đi thẩm định hồ sơ sẽ là người giới thiệu).

– Được Ủy Ban Hội đồng ý.

– Hồ sơ gồm: phiếu gia nhập Hội, phiếu thông tin hội viên, hình thẻ, giấy phép đăng ký kinh doanh (bản photocopy).

– Mọi cá nhân nộp phiếu đăng ký gia nhập hội tại Ủy Ban hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, hoặc các CLB Hội DNT tại địa phương phù hợp với điều kiện, địa bàn hoạt động của mình.           

– Hội viên khi không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên thôi không còn là Hội viên, trừ trường hợp Ủy Ban Hội có quyết định khác. 

Điều 7 : Quyền của Hội viên

 1. Được yêu cầu Hội giúp đỡ trong phát triển kinh doanh, nâng cao trí thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế theo đúng pháp luật nhà nước Việt Nam.
 2. Được yêu cầu Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật, được đề xuất, đóng góp ý kiến và yêu cầu Hội thay mặt mình kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp mình đang quản lý, điều hành.
 3. Được thụ hưởng các dịch vụ của Hội như đào tạo, xúc tiến thương mại, thông tin và được nghiên cứu, cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh.
 4. Được đề xuất về những vấn đề phát triển Hội, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ Hội.
 5. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ủy Ban Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.
 6. Được xin ra khỏi Hội khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia Hội.

Điều 8 : Nghĩa vụ của Hội viên: Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các quyết định của Hội.

 1. Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí hàng năm theo qui định của Hội. Hội phí được đóng 1 lần cho cả năm.
 2. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.
 3. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
 4. Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Doanh nhân, thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước.
 5. Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưỏng đến uy tín Hội.
 6. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.

Điều 9 : Hội viên danh dự, chủ tịch danh dự

 1. Hội viên quá 45 tuổi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển Hội và có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Hội thì được công nhận là Hội viên danh dự của Hội.
 2. Hội viên danh dự được tham gia các buổi sinh hoạt, hội nghị, Đại hội của Hội. Hội viên danh dự có các quyền như của Hội viên trừ việc ứng cử, đề cử, bầu cử Ủy Ban Hội và không tham gia biểu quyết các công việc của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí như Hội viên. Hội viên danh dự hoạt động theo Quy chế của CLB Doanh nhân Thành Đạt.
 3. Hội có thể mời và suy tôn một nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính quyền có  tâm huyết và nhiệt tình giúp đỡ xây dựng, phát triển đội ngũ các nhà Doanh nhân trẻ làm Chủ tịch danh dự của Hội. Chủ tịch danh dự do Đại Hội hoặc Ủy Ban Hội mời và suy tôn.

 

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI

 

Điều 10Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

 1. Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.
 2. Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.
 3. Đoàn kết, tương trợ, hợp tác bình đẳng.

Điều 11: Tổ chức của Hội gồm : 

 1. Hội Doanh nhân trẻ cấp tỉnh là thành viên trực thuộc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội ở địa phương do UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập.
 2. Ở cấp huyện, tương đương được thành lập các chi hội trực thuộc do Ủy Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai thành lập và quản lý, theo đề nghị của Hội LHTN cấp huyện và hoạt động trên cơ sở là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam cùng cấp. 
 3. Hội có tạp chí riêng và các đơn vị trực thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật. 

Điều 12: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ

 1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội họp 3 năm một lần do Ủy Ban Hội triệu tập. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Thông qua báo cáo của Hội nhiệm kỳ qua;

– Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới;

– Hiệp thương chọn cử BCH Ủy Ban Hội khoá mới của Hội;

– Bầu Ban kiểm soát Hội;

– Thông qua tài chính Hội;

– Đổi tên gọi của Hội;

– Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai.

– Trường hợp đặc biệt, Ủy Ban Hội có quyền đề nghị triệu tập Đại hội đại biểu và Đại hội sẽ có thẩm quyền như Đại hội toàn thể Hội viên.

– Đại hội hiệp thương theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt, các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn ½ số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị.

 1. Thời gian sinh hoạt định kỳ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai là 1 năm 2 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

Điều 13 : Ủy Ban Hội

 1. Ủy Ban Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại hội, do Đại hội hiệp thương chọn cử và được Ủy Ban Hội LHTN VN cùng cấp công nhận; làm việc theo quy chế và quyết định theo nguyên tắc đa số. Ủy Ban Hội họp 1 quý/1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Sau phiên họp, Ủy Ban Hội có nhiệm vụ thông báo đến Hội viên kết quả phiên họp. 
 2. Thành phần Ủy ban Hội gồm những hội viên tiêu biểu, đại diện Hội LHTN VN tỉnh và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan; 06 tháng 01 lần xem xét lại tư cách Ủy viên, thực hiện bãi miễn, bổ sung thành viên mới theo quy định.

Điều 14 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban Hội :.

 1. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, quyết định chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.
 2. Quyết định các vấn đề tổ chức của Hội như bầu cử các chức vụ trong cơ quan Thường trực Ủy Ban Hội, bổ sung Ủy viên Ủy Ban Hội, Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm tra, hiệp thương cử ra Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra (số lượng không quá 1/3 số ủy viên do Đại hội bầu ra).
 3. Giám sát công việc của Thường trực Ủy ban Hội và hoạt động chung của Hội.
 4. Triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị của Hội.

5 Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ủy Ban Hội; Quyết định việc kết nạp Hội viên, công nhận Hội viên danh dự và xem xét kỷ luật Hội viên.

 1. Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ hội viên.

Điều 15: Thường trực Ủy Ban Hội

Ủy Ban Hội bầu ra cơ quan Thường trực gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch (số lượng các Phó Chủ tịch do Ủy Ban Hội quyết định sao cho phù hợp với số lượng Uỷ viên Ủy Ban Hội). Cơ quan Thường trực thay mặt Ủy Ban Hội giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp Ủy Ban Hội; Thường trực Ủy Ban Hội họp 1 quý 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

 1. Nhiệm vụ – Quyền hạn Chủ tịch Hội

– Chủ tịch Hội có nhiệm kỳ 03 năm. Người giữ chức danh này có thể được tái cử nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Chủ tịch Hội có nhiệm vụ:

– Đại diện về pháp lý trong các hoạt động của Hội.

– Quyết định công việc giữa hai kỳ đại hội của Ủy ban Hội, hội nghị thường niên của Ủy ban Hội.

– Thông báo triệu tập, chủ trì các kỳ họp của Đại hội, hội nghị thường niên của Ủy ban Hội.

– Quản lý và phân công quản lý tài sản Hội.

– Đại diện Hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

– Chịu trách nhiệm các hoạt động Hội trước Ủy ban Hội.

 1. Nhiệm vụ – Quyền hạn Các Phó chủ tịch:

Các phó chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch theo sự phân công và theo quyền hạn hoạt động.

Điều 16 : Ban cố vấn

Ủy Ban Hội có thể mời các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia về kinh tế – xã hội, về quản lý, điều hành doanh nghiệp, có tâm huyết với sự phát triển của giới Doanh nhân trẻ làm cố vấn và tham gia vào Ban cố vấn của Hội được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng của Ủy Ban Hội.

Điều 17 : Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 Ủy viên do Ủy ban hội hiệp thương chọn cử, theo nhiệm kỳ của Ủy ban Hội. Các Ủy viên Ban kiểm soát bầu ra 01 Trưởng ban. Ban kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của Hội, đảm bảo Ủy ban Hội hoạt động theo đúng quy trình, điều lệ, pháp luật.

Ban kiểm soát được quyền góp ý, đánh giá hoạt động của từng thành viên Ủy ban Hội theo Điều lệ Hội.

 

CHƯƠNG IV

CÁC MỐI QUAN HỆ

 

Điều 18 : Đối với Ủy Ban Hội LHTN tỉnh – Tỉnh đoàn

 1. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh Đồng Nai, mối quan hệ được xác định theo Điều lệ Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, hoạt động theo định hướng và được sự hỗ trợ của Hội LHTN VN tỉnh Đồng Nai. Hội LHTN giới thiệu cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất phù hợp tham gia bộ máy lãnh đạo của Hội, trong hoạt động của mình sẽ được Ủy Ban Hội bảo trợ về danh nghĩa hoạt động, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động, tham gia thực hiện các chương trình hành động của UB Hội LHTN tỉnh.
 2. Hội Doanh nhân trẻ trong quan hệ với các đơn vị trực thuộc Hội LHTN trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra của Hội Doanh nhân trẻ và Hội LHTN tỉnh.

Điều 19 : Với  các  đơn vị khác

 1. Hội Doanh nhân Trẻ quan hệ với các đơn vị trực thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra của Hội Doanh nhân trẻ và Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh.
 2. Đối với các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành bạn: Quan hệ, giao dịch đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ.
 3. Đối với các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh, Hội doanh nhân trẻ quan hệ trên tinh thần phối hợp trao đổi, học tập và cùng hưởng ứng các chương trình của tỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai.

Điều 20: Đối với UBND tỉnh: Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên ( nếu có ).

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

Điều 21 : Thu, chi : Ngân sách của Hội đài thọ mọi chi phí hoạt động của Hội gồm các khoản thu, chi như sau:

Các khoản thu của Hội gồm:

– Hội phí gia nhập

– Hội phí hàng năm do Hội viên đóng góp

– Các khoản thu do các cơ sở sản xuất kinh doanh mang lại

– Tài trợ, hợp tác, các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, hội viên hay đoàn thể trong và ngoài nước

– Các khoản thu dịch vụ, kỹ thuật của Hội

– Mức Hội phí gia nhập và Hội phí hàng tháng do Ủy Ban Hội thảo luận và quyết định.

Các khoản chi của Hội gồm:

– Chi phí văn phòng: thuê trụ sở, phương tiện làm việc, nhân viên  và các dịch vụ phục vụ hoạt động Hội.

– Chi phí bồi dưỡng Cộng tác viên

– Các chi phí hoạt động như hội thảo, giao tế, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội,….

Chủ tịch Hội hoặc thành viên Thường trực Hội được Chủ tịch Hội ủy quyền sẽ duyệt chi các chi phí của Hội, trừ các chi phí quan trọng như đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản,… thì phải tổ chức Hội nghị Hội viên và phải được sự đồng ý của hơn ½ hội viên tham dự Hội nghị.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 22 : 

 1. Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được Hội đề xuất khen thưởng.
 2. Tùy tình hình thực tế, Ủy Ban Hội có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội.

Điều 23 : Xoá tư cách Hội viên, Hội viên bị xoá tên khỏi danh sách Hội khi vi phạm các điều sau:

 1. Bị mất quyền công dân hoặc đang thụ án.
 2. Không tham gia sinh hoạt Hội quá 2 kỳ liên tục mà không có lý do chính đáng
 3. Không đóng Hội phí trong thời gian một năm.
 4. Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng đến những quy định của Hội.
 5. Có hành vi gây tổn hại đến uy tín Hội.

 

Ủy Ban Hội quyết định việc xóa bỏ tư cách Hội viên và thông báo chính thức trong các kỳ Hội nghị toàn thể Hội viên.

 

CHƯƠNG VII

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

 

Điều 24 :  Hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ Hội, Ủy Ban Hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Hội này.

 1. Việc sửa đổi Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai do Đại hội hoặc hội nghị toàn thể hội viên quyết định và được UBND tỉnh công nhận.
 2. Điều lệ này có 07 Chương 23 Điều, đã được hội nghị toàn thể hội viên nhất trí thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực từ khi được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.
 3. Điều lệ cũ trước đây sẽ bị vô hiệu khi điều lệ này có hiệu lực

 

          HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI